شرکت های تابعه

شرکت های تابعه و میزان مالکیت 

شرکت بناماندگار نصر پارس