اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره هلدینگ بناماندگار نصر پارس

 

رسول بصراوی 

رئیس هیئت مدیره

 


امیر ابراهیم افروز

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 


مجتبی قدرت

عضو هیئت مدیره


محمدرضا صادقی

عضو هیئت مدیره


شرکت تجارت گستر نصر پارس

نایب رئیس هیئت مدیره